.. .

 

يا غفور و يا رحيم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

بين نوشته هايي كه آرشيوشون كردم دست نوشته اي از گذشته اي نه چندان دور من رو تا هق هق ِ گريه برد اما همصداي بغضم صدايي در جانم پيچيد كه همه هق هقم را به شادي مبدل كرد...

لبخند كوچكي كه بر لبانم نقش بست هديه به تو مهربانم كه مايهء شادي مني...

....

...

چشمم كه ابري شد گفتي نبارم باز

بغضم شكست اما....

گفتي بخند اي ناز...

.....

....

... لبخند مي زنم اما خستگي خيلي زود حضورش را به رخ مي كشد.

خسته از تكرار چهره ها و هياهوي هر روزه زندگش براي لحظه اي چشمهام رو مي بندم كه هيچ نبينم اما پشت پلك هاي بسته اتفاقاتي كه در راهند در مقابلم رژه ميرند...

اتفاقاتي كه انتظارشان را نداشتم و ندارم...

..

.

طاقت هيچ رويداد غير منتظر را ندارم... چرا باور نمي كنند؟

..................

نيازمندتر از هميشه به سهراب پناه مي برم...به تقدس احساسش غبطه مي خورم...

دلتنگ مي شوم...

به ياد مي آورم كه زمزمه مي كردم...زمزمه هايم اما به ياد نمي آيند... صبر مي كنم تا خود دوباره به سراغم آيند.

مي خوانم... نه! مي نالم...

سر خود را مزن اينگونه به سنگ...دل ديوانه تنها دل تنگ

                              منشين در پس اين بهت گران... مدران جامه جان را مدران

پيش اين سنگدلان بانگ دل و سنگ يكيست....

 

دردي در جانم شعله مي كشد... دلم مي خواهد...... . .  .   .

چشمانم را باز مي كنم تا هيچ نبينم ...

باز زمزمه مي كنم.....

باز مي نالم...

باز مي خوانم.....

ناله از درد مكن...آتشي را كه در ان زيسته اي سرد مكن

با غمش باز بمان...سرخرو باش سرافراز بمان

اشكهاي من مايه سرافرازي دلمند...

اما لبخندم براي تو و همه انان كه در گريستن تنهايم نگذاشتيد...

 

....

همه حرف من اين بوده و هست..

لبخندم براي توست...در خنديدن تنهايم مگذار...

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید