ده سال بعد از حال این روزام

     با کافـه هـای بــی تو درگیرم

گفتم جهان بی تو یعنی مرگ

   ده سال ِ رفتــی و نمی میرم

ده سال بعد از حال این روزام

    تو تــوی آغـــوش یکی خوابی

من گفتم و دکتر موافق نیست

     تو بهتـــر از قرصـــای اعصابــی

ده سال بعـــد از حــال این روزام

     من چهل سالم می شه و تنهام

با حوصـــله  ،قرمز، سفید ، آبی

     رنگین کمون می سازم از قرصام

می ترسم از هر چی که جا مونده

    از ریمل ِ با گریـــه هـــــــا جـــــاری

از سایه روشن های بعد از ظهر

      از شوهری کـــه دوستش داری

گرم ِ هم آغوشی و لبخندین

    توُ بستر ِ بـــی تابتون تا صبح

تکلیف تنهـاییــم روشن بود

    مثل چراغ ِ خوابتون تا صبح

ده سال ِ که لب هام و می بندم

      با بوسه هــــای تلـــخ هر جایـی

ده سال ِ وقتی شعر می خونم

     لبخند ِ روی صندلــــی هــایــی

یه عمر بعد از حال این روزام

     یـــه پیرمردم توی ِ یـــه کافه

بارون دلم می خواد ،هوا اما

      مثل موهای دخترت صـــافه 

 

"حسین غیاثی"

/ 0 نظر / 43 بازدید