رفتن...

......<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

و روزی خواهی رفت،اشک ریزان..

در شبی که هرگز طلوعی ندارد

در روزی که روشنی ندارد

و من تنهایم

و بی تو...تنها می میرم

......................................

...........

.......

رفتن را پذیرفتیم اما حق من و تو اینگونه رفتن نبود

نمی دانم در خیالم حق من بودنت بود انگار، و حق تو رفتن

اما بین ما که سخن از من و تو نبود!

آن روز که بودی و دلم از خیال رفتنت به درد آمد صحبت از آمدن کردی و رسیدن زودهنگام رسیدن روزی خوش کنار هم

که همه روزها که با هم باشیم خوش است و نام روزش ، روز خوش.

ترس را در چشمانم خواندی که گفتی زود می آیی؟

نمی دانم ....

نمی دانم .

من که پذیرفته بودم حتی دیگر نیامدنت را..... ندیدنت را...

صحبت از روز خوش چرا؟

صحبت از رسیدن زودهنگام روزی خوش چرا؟

من و تو محکوم به جدایی بودیم اما خوب عاشقی کردیم ...

اما چگونه بگویم که همیشه اخرین راه را....

.......

......

........

........

                                                                                                                              يا علی

 

/ 0 نظر / 4 بازدید