دستاي تو نگفتني است.....

آمدم که قصه دست هايت را بگويم اما، دست هاي تو قصه نيست که گفته شود
ترانه اي عاشقانه نيست که خوانده شود
اشک نيست که ريخته شود
شعر نيست که سروده شود.....
دست هاي تو باراني بود که بر دلم باريد،در باور خشکسالي
دست هاي تو حسي بود که دستان مرا فهميد ، در باور تنهايي
دست هاي تو پناهي بود که دلم را با مهرباني پناه داد ، در باور بي پناهي

نه!
دست هاي تو گفتني نيست
دست هاي تو خواندني نيست
دست هاي تو شنيدني نيست
دست هاي تو سرودني نيست
دست هاي تو .....، دست هاي توست؛بيش از اين؟!
....................................... و قصه آمدنت ... و قصه لبخندت و اشکت...و حس دست هاي تو همه در خيال بودنت بود و عزاي نبودنت
 نمي دانم اما، در خيال بودنت بمانم يا عذادار نبودنت ؟

 

با ذورق دستان تو از هزاران طوفان می گذرم ... در آنجا خدا هم حیران است....

مواظب دلهای مهربونتون باشيد

"يا علی"

/ 0 نظر / 5 بازدید