سوگواری

من به سوگ نشسته ام .......

من به سوگ اشکهای ريخته ام نشسته ام

به سوگ اشکهای پاکم،که ريختندو رفتند

و پاکی و زلالی را با خود به آسمان بردند.............

من به سوگ نشسته ام

با نگاهی خسته به سوی اسمان

با نگاهی که تنها اميدش بارش  باران است

باران پاکی      باران زلالی

چه تابستانی است ..........

در تابستان هم باران می بارد....

می بارد .. میدانم روزی می بارد....

من ان روز را انتظار می کشم

 

کوچک کويری

/ 0 نظر / 5 بازدید