پيش از اشک های تو!

من گم شده بودم...

غريب و تنها،اندوهگين و سرگردان..

گريزان از حضورت همچنان ميرفتم.

بيفايده بود رفتن ... گريختن

حتی در گريز هم همراهم بودی

انکارت کردم

فرياد زدم نه! نيستی... نيستی.....

اينجا جز من کسی نيست

گرمايی در دلم جوشيد.. انگار که آتش گرفت .. داغ شدم..

گر گرفتم.. سوختم.......

آه خدايا ... ميان اين همه تاريکي.. ميان اين همه سرما، چگونه خورشيد را بهانهء سوختنم کنم؟

ناتوان از انکار حضورت به زانو در آمدم ....

خواستم بگويم .......

گرمای تو در دلم جوشيد... لبخند می زدی و من تسليم شدم.

تسليم همه آنچه بود و آن همه جز تو نبود!

با زاری فرياد زدم تسليم... هستی...هستی... تو هستی..

اين منم که نيستم..

و اين بار برای نبودنم گريختم.

 

و اين پيش از قصهء اشک های تو بود .

                                                                                                        ادامه دارد...

مواظب دلتون و دل هايی که به شما سپردن باشيد

                                                                                                        "  يا علی "

 

/ 0 نظر / 7 بازدید