....

حق من تنها بودن نيست، چگونه بودن حق من است

روزی ميرسه که ما حقمونو از روزگار بگيريم....

هميشه اين جمله رو گفتم حتی در دم آخرِ، در آن لحظه که تنها از زندگی نفسی باقی است انتظار گرفتن حقم را ميکشم....حالا کی حقمو ميده يا اصلا حقم از اين روزگار چيه رو نميدونم ...شايد بر خلاف فکرم حقم همين زخمهايی است که گاهی دهان باز ميکنه و هيچ مرهمی آن را پاسخ نميگويد....

شگفتا ...

شگفتا که هرگز صدايی به گوشم نرسيد که مرا بيخود کند

شگفتا که مرگ رويايی شده و عشق خوابی با فرجامی بد

شگفتا که دوست داشتن  بندهء حقيری شده و بر زبان هر دونی جاری است

شگفتا که پر از حرفم و بيان در خاموشی جان ميدهد

شگفتا که تو هستی و من از نبودنت ميترسم....../.

خدايا عدالتت را ميجويم ....

گناهم چيست مگر     مردم ز سرما    يخ زدم آخر خدايا گرمای جاويدان کجاست

من کجا بايد روم        من کجا بايد روم      من کجا بايد روم

من يه روزی حقمو ميگيرم ...نگو نميتونی که .........

شاد باشيد و شادی آفرين...

                                      کوچک کويری

                                                                             .......يا علی

/ 0 نظر / 4 بازدید