کوچک کویری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ کوچک کویری
آرشیو وبلاگ
      کویر همیشه سبز ()
عناوین مطالب منتشر شده این وبلاگ » ۱۳٩٦/٥/٢٠ :: ۱۳٩٦/٥/٢٠
» ۱۳٩٦/٥/٤ :: ۱۳٩٦/٥/٤
» ۱۳٩٦/٤/۳۱ :: ۱۳٩٦/٤/۳۱
» ۱۳٩٦/٤/٢٤ :: ۱۳٩٦/٤/٢٤
» لعنتی :: ۱۳٩٦/٤/٩
» ۱۳٩٤/٢/٢٧ :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» ۱۳٩٤/۱/۱٦ :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» ... :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» ... :: ۱۳٩۳/٩/٢٢
» ... :: ۱۳٩۳/۸/٢
» ... :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» ... :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» ۱۳٩۳/٥/۱۳ :: ۱۳٩۳/٥/۱۳
» ۱۳٩۳/٤/٢٧ :: ۱۳٩۳/٤/٢٧
» ۱۳٩۳/۳/۱٠ :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» 27 اردی بهشت روزی است از روزهای خدا اما... :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» ۱۳٩۳/٢/۱٢ :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» ... :: ۱۳٩۳/۱/۱٦
» ۱۳٩٢/۱٢/۱٦ :: ۱۳٩٢/۱٢/۱٦
» ۱۳٩٢/۱٠/٤ :: ۱۳٩٢/۱٠/٤
» ۱۳٩٢/٩/٢٠ :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» ۱۳٩٢/٩/۱٥ :: ۱۳٩٢/٩/۱٥
» ۱۳٩٢/٩/۱٤ :: ۱۳٩٢/٩/۱٤
» ۱۳٩٢/٩/۸ :: ۱۳٩٢/٩/۸
» ۱۳٩٢/۸/٢٠ :: ۱۳٩٢/۸/٢٠
» ... :: ۱۳٩٢/۸/۸
» یک نفر مرگ را صدا بزند :: ۱۳٩٢/٧/٢٧
» ۱۳٩٢/٧/٢٥ :: ۱۳٩٢/٧/٢٥
» ۱۳٩٢/٧/٢٢ :: ۱۳٩٢/٧/٢٢
» ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٩
» ... :: ۱۳٩٢/٧/۱٢
» ... :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» ۱۳٩٢/٧/٧ :: ۱۳٩٢/٧/٧
» ۱۳٩٢/٧/٤ :: ۱۳٩٢/٧/٤
» ۱۳٩٢/٦/۳٠ :: ۱۳٩٢/٦/۳٠
» ... :: ۱۳٩٢/٦/٢۳
» ... :: ۱۳٩٢/٦/۱٤
» تو منو کشتی رفیق :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
» ۱۳٩٢/٦/٥ :: ۱۳٩٢/٦/٥
» ۱۳٩٢/٥/٢٤ :: ۱۳٩٢/٥/٢٤
» ۱۳٩٢/٢/٢٦ :: ۱۳٩٢/٢/٢٦
» ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ :: ۱۳٩۱/۱٢/۱٧
» ۱۳٩۱/٧/٢۳ :: ۱۳٩۱/٧/٢۳
» ۱۳٩۱/٧/۱۸ :: ۱۳٩۱/٧/۱۸
» گوش بده عربده را، دست منه بر دهنم* :: ۱۳٩۱/٦/٧
» ۱۳٩۱/٤/۱٩ :: ۱۳٩۱/٤/۱٩
» ۱۳٩۱/۳/۳۱ :: ۱۳٩۱/۳/۳۱
» ۱۳٩۱/۳/۳٠ :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
» ۱۳٩۱/۳/٢٥ :: ۱۳٩۱/۳/٢٥
» ... :: ۱۳٩۱/۳/۱٦
» آخیش... :: ۱۳٩۱/۳/٧
» 27 اردیبهشت روزی است از روزهای خدا اما ... :: ۱۳٩۱/٢/٢٦
» ۱۳٩٠/۱۱/٢٧ :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» کاشکی... :: ۱۳٩٠/٧/٢۳
» ۱۳٩٠/٦/٢٢ :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
» ببین چگونه دست تکان می دهم، گویی مرا برای وداع آفریده اند... :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
» " نقره " :: ۱۳٩٠/٢/۱٤
» ۱۳۸٩/۱٢/٢٩ :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٩
» (: :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٢
» خانوم شماره ی 64 :: ۱۳۸٩/٧/۱۸
» ۱۳۸٩/٧/۱۳ :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
» سمفونی مقاومت :: ۱۳۸٩/٧/۱
» مانی و دنی و رمضون..(: :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» ۱۳۸٩/٤/۱٩ :: ۱۳۸٩/٤/۱٩
» حس شیرین بدجنسی... :: ۱۳۸٩/٤/۸
» حس خوبِ با تو بودن... :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» روزمره گی... روز مرگی! من درگذر روز!!!! :: ۱۳۸٩/۳/٤
» ۱۳۸٩/٢/٢٧ :: ۱۳۸٩/٢/٢٧
» اردی بهشت... :: ۱۳۸٩/٢/٤
» ۱۳۸٩/۱/٢٦ :: ۱۳۸٩/۱/٢٦
» برای ِ بزرگترین حس ِ کودکی ام.... (2) :: ۱۳۸۸/۱٢/٥
» شُتُلی! :: ۱۳۸۸/۱۱/٢۳
» وبلاگ نویسی در ساعت 3:40 دقیقه! :: ۱۳۸۸/۱۱/۸
» ۱۳۸۸/٩/٥ :: ۱۳۸۸/٩/٥
» تولدت مبارک ماه من... :: ۱۳۸۸/٩/٤
» ۱۳۸۸/٧/٢۳ :: ۱۳۸۸/٧/٢۳
» ... :: ۱۳۸۸/٧/٥
» ۱۳۸۸/٥/۱۳ :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» ... :: ۱۳۸۸/٤/٢
» ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم... :: ۱۳۸۸/۳/۳٠
» ۱۳۸۸/٢/٢٦ :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
» ۱۳۸۸/۱/۱٠ :: ۱۳۸۸/۱/۱٠
» ۱۳۸٧/۱٢/٦ :: ۱۳۸٧/۱٢/٦
» ۱۳۸٧/۱۱/٦ :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» ندارد! :: ۱۳۸٧/۱٠/٦
» (: :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
» از دل نمیرسد نفس عاشقان به لب...بلبل ز بی غمی ست که فریاد میزند... :: ۱۳۸٧/٩/٩
» ماه من.... :: ۱۳۸٧/۸/۱٧
» شعر من صدای غم نیست... :: ۱۳۸٧/٦/۱٠
» .... (: :: ۱۳۸٧/٥/۱٧
» شبانه :: ۱۳۸٧/٥/٤
» مهربان من ... :: ۱۳۸٧/٤/٢۱
» شبانه :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
» ./. :: ۱۳۸٧/۳/٢۳
» به یادت می مانم.... :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» ... :: ۱۳۸٧/٢/٢٦
» امشب ِ من امشب ِ تو نیست نازنین :: ۱۳۸٧/٢/٧
» (: :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
» ۱۳۸٧/۱/۱٦ :: ۱۳۸٧/۱/۱٦
» دل تکوتی!!!! :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٥
» شبانه :: ۱۳۸٦/۱٢/٥
» این روزها.... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۸
» آفتاب مهربان من ..... :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٢
» ۱۳۸٦/۱٠/٢٦ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٦
» بهاری ترین زمستان من :: ۱۳۸٦/۱٠/٥
» تبریک رسمی :: ۱۳۸٦/٩/٢٩
» آینه در آینه شد... دیدمش و دید مرا. :: ۱۳۸٦/٩/۱٦
» ./. :: ۱۳۸٦/٩/٢
» ۱۳۸٦/۸/۳٠ :: ۱۳۸٦/۸/۳٠
» ۱۳۸٦/۸/٢٧ :: ۱۳۸٦/۸/٢٧
» تنها در تو به شادمانی می نگرم ... :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» لحظه عزیمت تو ناگزیر شد ... :: ۱۳۸٦/۸/۸
» وقتی تو نيستی خدا هم نيست... :: ۱۳۸٦/٧/٢٦
» شبانه... :: ۱۳۸٦/٧/۱٧
» قصه از کجا شروع شد؟ :: ۱۳۸٦/٧/٥
» ۱۳۸٦/٦/۳٠ :: ۱۳۸٦/٦/۳٠
» الحمد لله رب العالمین.... :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
» ۱۳۸٦/٦/۱٩ :: ۱۳۸٦/٦/۱٩
» اين روزها... :: ۱۳۸٦/٦/۳
» بهونه های بزرگ خوشبختی... :: ۱۳۸٦/٥/٢٧
» به نام خداوند بخشنده مهربان..... :: ۱۳۸٦/٥/٢٤
» و چه کسی از خـدا به عهد خود وفادارتر است؟ :: ۱۳۸٦/٤/٢٥
» ۱۳۸٦/٤/۱٩ :: ۱۳۸٦/٤/۱٩
» مادر.... :: ۱۳۸٦/٤/۱٢
» حديث عشق بيان كن بدان زبان كه تو داني.... :: ۱۳۸٦/۳/٢٦
» انحصار :: ۱۳۸٦/۳/۱٥
» ... :: ۱۳۸٦/۳/٦
» مي نويسم پيشكش بزرگي ات، تو بخوان اظهار ارادت........ :: ۱۳۸٦/۳/٢
» ... :: ۱۳۸٦/٢/۳٠
» ۱۳۸٦/٢/٢٤ :: ۱۳۸٦/٢/٢٤
» خواب / پل ِ بیداری.. . :: ۱۳۸٦/٢/۱۸
» برای ِ بزرگترین حس ِ کودکی ام، "یحیی" :: ۱۳۸٦/٢/۱۳
» ۱۳۸٦/٢/٥ :: ۱۳۸٦/٢/٥
» چه اسپندها دود کردیم، برای تو ای روز اردیبهشتی.... :: ۱۳۸٦/٢/۱
» ۱۳۸٦/۱/٢٧ :: ۱۳۸٦/۱/٢٧
» کودکی ها... :: ۱۳۸٦/۱/٢۱
» ۱۳۸٦/۱/۱٦ :: ۱۳۸٦/۱/۱٦
» سالی که نکوست.... :: ۱۳۸٦/۱/۱۱
» ۱۳۸٦/۱/٥ :: ۱۳۸٦/۱/٥
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٦ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٦
» ۱۳۸٥/۱٢/٢٢ :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٢
» ۱۳۸٥/۱٢/۱٦ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
» ۱۳۸٥/۱٢/۱۱ :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۱
» بسم الله... :: ۱۳۸٥/۱۱/۳٠
» قدم بر كويري سبز میگذارم در راه رسیدن ... سلام مرا پذیرا باش... :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٧
» اکنون من و او دو پاره ی يک واقعيت ايم .... من و من :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٠
» مداد آبی من... :: ۱۳۸٥/۱۱/۱۱
» "هوالناصر" :: ۱۳۸٥/۱۱/٦
» خاکستری... :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
» مداد آبی من کو؟ :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٤
» مهم نيست ... :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٠
» پیش از امدنت حسرت هم نصیب قلب من نبود! :: ۱۳۸٥/۱٠/٧
» خوشا رهایی.... :: ۱۳۸٥/۱٠/۳
» ۱۳۸٥/٩/٢۸ :: ۱۳۸٥/٩/٢۸
» .... :: ۱۳۸٥/٩/٢۳
» تولد يک عزيز... :: ۱۳۸٥/٩/۱٤
» پریشان زمان :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
» آرام و بلند بلند نوشتم تو هم .... :: ۱۳۸٥/٩/٧
» سراچه خیال در نیستگاه :: ۱۳۸٥/٩/٥
» آی عشق..... :: ۱۳۸٥/۸/٢٩
» خدايا شکرت :: ۱۳۸٥/۸/٢٢
» تولدت مبارک ماه من .... :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
» ۱۳۸٥/۸/۱٠ :: ۱۳۸٥/۸/۱٠
» ۱۳۸٥/۸/۳ :: ۱۳۸٥/۸/۳
» .... :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
» ساکت نباشيد.... :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
» دلم برایت به اندازه تمام آن دریا ها که گریستمشان تنگ است... :: ۱۳۸٥/٧/۱٤
» حرفی برای تو :: ۱۳۸٥/٧/۸
» Tahomaی آبی :: ۱۳۸٥/٧/۱
» تا صبح این شب یک عمر من فاصله است :: ۱۳۸٥/٦/۳٠
» ۱۳۸٥/٦/٢٦ :: ۱۳۸٥/٦/٢٦
» ... :: ۱۳۸٥/٦/٢۳
» السلام علیک یا صاحب الزمان :: ۱۳۸٥/٦/۱۸
» چنان هستم که ديده ميشوم نه آنچنان که شنيده ميشوم... :: ۱۳۸٥/٦/۱٢
» .... :: ۱۳۸٥/٦/۱٠
» و صدايم چون مشتي غبار فرو نشست.... :: ۱۳۸٥/٥/٢٥
» هوالرحمن.... :: ۱۳۸٥/٥/۱٤
» دريا. موج . مهتاب........تو! :: ۱۳۸٥/٥/٢
» سلام! :: ۱۳۸٥/٤/۱٢
» .. . :: ۱۳۸٥/٤/۱
» رفتن... :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
» ... :: ۱۳۸٥/۳/٢٠
» دستاي تو نگفتني است..... :: ۱۳۸٥/۳/۱۳
» من مست مي عشقم... :: ۱۳۸٥/٢/٢٧
» پيش از دست های تو.... :: ۱۳۸٥/٢/٢٥
» پيش از اشک های تو! :: ۱۳۸٥/٢/۱٧
» پيش از لبخند تو! :: ۱۳۸٥/٢/۱٤
» سمای بی صدا :: ۱۳۸٥/٢/٩
» بودن من درد نیست من از بیهوده بودن سخت دلگیرم :: ۱۳۸٥/۱/٢٧
» مسافر ...... :: ۱۳۸٥/۱/٢۱
» آلوده :: ۱۳۸٥/۱/۱٠
» روزی که گل من خنديد.... :: ۱۳۸٥/۱/٤
» عيد است و موسم گل و يا ران در انتظار...... :: ۱۳۸٥/۱/۳
» زمانی نو در آخرين ورق :: ۱۳۸٤/۱٢/٢٩
» چرا بياد نمی اورم ؟ :: ۱۳۸٤/۱٢/۱٠
» من که چيز زيادی نخواسته ام .. :: ۱۳۸٤/۱۱/٢٦
» چرا مثل آدم آهنی تنها شدی؟ :: ۱۳۸٤/۱۱/۱۱
» خاطره.. :: ۱۳۸٤/۱٠/٢٩
» مجهول! :: ۱۳۸٤/۱٠/۱۸
» صدای پا :: ۱۳۸٤/۱٠/٦
» نميدونم ! :: ۱۳۸٤/٩/۳٠
» و خدائی که در اين نزديکيست............ :: ۱۳۸٤/٩/۱٢
» پيش تر ها.... :: ۱۳۸٤/۸/٢۸
» جوانه ای در پائيز :: ۱۳۸٤/۸/۱٩
» ديوار... :: ۱۳۸٤/۸/٤
» .... :: ۱۳۸٤/٧/٢٩
» شايد حرف اخر....... :: ۱۳۸٤/٧/٢۳
» هيچی نگو....... :: ۱۳۸٤/٧/۱۳
» دلم گرفته... دلم عجيب گرفته است. :: ۱۳۸٤/٦/۳۱
» برسان باده که غم روی نمود ای ساقی.... :: ۱۳۸٤/٦/٢٦
» هرکسی يه روزی ميره اما... :: ۱۳۸٤/٦/٢٠
» حضور نور :: ۱۳۸٤/٦/۱٤
» تک برگ خسته..... :: ۱۳۸٤/٦/٩
» خواب خوب بی قفس :: ۱۳۸٤/٦/۱
» عدالت ! :: ۱۳۸٤/٥/۳٠
» می نويسم .می نويسم از..... :: ۱۳۸٤/٥/۱۸
» قصه پيداست ز خاکستر خاموشی ما... :: ۱۳۸٤/٥/۱۳
» زندگی زيباست ای زيبا پسند ! :: ۱۳۸٤/٥/۱٠
» شبانه های من... :: ۱۳۸٤/٥/٧
» شکوفه ای بر باد.... :: ۱۳۸٤/٤/٢٩
» زندان زيبا.... :: ۱۳۸٤/٤/٢۳
» سوگواری :: ۱۳۸٤/٤/۱٦
» يکی بود........ :: ۱۳۸٤/٤/۸
» وسوسه ای برای بودن :: ۱۳۸٤/٤/٤
» شيشه غم....... :: ۱۳۸٤/۳/٢۸
» ........... :: ۱۳۸٤/۳/٢۳
» غم مخور !!!!!!!! :: ۱۳۸٤/۳/۱۸
» هراس :: ۱۳۸٤/۳/٦
» ۲۷ ارديبهشت روزی از روزهای خداست اما... :: ۱۳۸٤/٢/٢٦
» .......... :: ۱۳۸٤/٢/۱٢
» عصر یخبندان است ...... :: ۱۳۸٤/٢/۳
» کو............ :: ۱۳۸٤/۱/۳۱
» سکوت :: ۱۳۸٤/۱/٢٢
» وای.........باران..... :: ۱۳۸٤/۱/۱٧
» ۱۳۸٤/۱/۱۳ :: ۱۳۸٤/۱/۱۳
» سال نو ايده ء نو :: ۱۳۸٤/۱/۳
» تغییر جهان از طریق تغییر خود :: ۱۳۸۳/۱٢/٢٤
» خواب شيرين :: ۱۳۸۳/۱٢/۱٥
» ؟؟؟ :: ۱۳۸۳/۱٢/۱۳
» دادگاه :: ۱۳۸۳/۱۱/۱٥
» تنهايی :: ۱۳۸۳/۱۱/٥
» کی مونده :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٩
» ۱۳۸۳/۱٠/٢٢ :: ۱۳۸۳/۱٠/٢٢
» شايد آخرين نوشته شايد شروعی نو :: ۱۳۸۳/۱٠/۱٢
» اميد :: ۱۳۸۳/۱٠/۳
» مرگ پاييز سلام زمستان :: ۱۳۸۳/٩/۳٠
» با كه بايد گفت زين غفلت ... :: ۱۳۸۳/٩/۱٢
» خوش خيال :: ۱۳۸۳/٩/۸
» باور کنيد... :: ۱۳۸۳/٩/٢
» با که بايد گفت جور عشق را؟! :: ۱۳۸۳/۸/٢٩
» ۱۳۸۳/۸/۳ :: ۱۳۸۳/۸/۳
» در مانده :: ۱۳۸۳/٧/٢٢
» چی بگم کار خداست :: ۱۳۸۳/٧/۱٧
» گلايه :: ۱۳۸۳/٧/۱۱
» ناجی :: ۱۳۸۳/٧/٩
» بی گناه :: ۱۳۸۳/٧/٦
» به چی دل خوش کرديد...؟! :: ۱۳۸۳/٧/٤
» ۱۳۸۳/٧/۳ :: ۱۳۸۳/٧/۳
» ۱۳۸۳/٧/٢ :: ۱۳۸۳/٧/٢
» ۱۳۸۳/٧/٢ :: ۱۳۸۳/٧/٢

مطالب اخیر ۱۳٩٦/٥/٢٠ ۱۳٩٦/٥/٤ ۱۳٩٦/٤/۳۱ ۱۳٩٦/٤/٢٤ لعنتی ۱۳٩٤/٢/٢٧ ۱۳٩٤/۱/۱٦ ... ... ...
کلمات کلیدی وبلاگ  
دوستان من برگ روز بارانی آتش کده خلوت من کلبه دنج خواب گريز یــــــــادگار هوای وصال نفس عميق بغض سکوت کفشهایم کو؟ عکس های من دیگه بسه انتظار دل دردهای آلوچه و باز هم زندگی.... لحظه ها رو با تو بودن رازان ـ پرستوی مهاجر روشنی شبهای سايه خرت و پرت های کلبه خانوم جز آسمان تو در هيچ جای پناهم نيست از دل كوير، دلنوشته هاي كوچك كويري در آواي آزاد ستاد انتخاباتی مهندس میر حسین موسوی پرتال زیگور طراح قالب